Kantata, Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva
 • DESCRIPTION

  Jau 1985 m. Montrealio Aušros Vartų Parapijos komitete kilo mintis suruošti 600 metų Lietuvos Krikščionybės minėjimą kada nors 1987 metais. Buvo nuspręsta pastatyti kokį nors religinį tautiniais motyvais paremtą muzikinį veikalą. Šis veikalas atliktų šio svarbaus įvykio minėjimo misiją. 

  Tais pačiais metais rugsėjo mėnesį aiškiai buvo nustatyta, kad minėtas veikalas bus išreikštas kantatos formoje. Kantata yra aukšto lygio muzikinis veikalas, skirtas solo ir ansamblių dainavimui-giedojimui, palydint muzikos instrumentais.

  Montrealiečiai poetas Henrikas Nagys sutiko parašyti žodžius, o Aleksandras Stankevičius sutiko sukurti muziką.

  Taip ir gimė pirmoji religinė lietuvių kantata "Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva" Montrealyje, Kanadoje, ir kiek žinoma, pirmoji visoje Šiaurės Amerikoje. Taip pat buvo nuspręsta išleisti ir leidinį su tekstu ir vertimais. Arūnas Staškevičius vertė į anglų kalbą, o į prancūzų vertė Rytis Bulota.

  Kadangi kantatos daugiausiai yra atliekamos šventovėse, premjera įvyko Montrealyje Šv. Kazimiero Parapijos šventovėje 1987 m. gegužės mėn. 23 d., dalyvaujant solistams Ginai Čapkauskienei (Montreal), Slavai Žiemelytei (Toronto), Vaclovui Verikaičiui (Toronto), Antanui Kebliui (Montreal) ir visiems Montrealio lietuvių chorams, dainų vienetams bei mergaičių dainos vienetui "Ramunėlės" (Ottawa). 

  Chorų repeticijoms talkininkavo muz. Mme Madeleine Roch.

  Visiems prisidėjusiems prie Kantatos atlikimo ir leidinio paruošimo nuoširdžiai dėkojame.

  Kun. St. Šileika, SDB,
  Montrealio LKJ Komiteto Pirmininkas ir Komitetas

   

 • Artist Classical

Physical items

Name Media Cost Select
Kantata, Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva CD $14.99


Downloadable Items

Now Playing:
11 Tracks Total
Name Time Price Select Previews
I. Protėviai 2:53 $0.99
II. Kryžius ir kalavijas: Rikių daina 3:46 $0.99
II. Kryžius ir kalavijas: Lenkiamės Tau 3:14 $0.99
II. Kryžius ir kalavijas: Motinos rauda 3:43 $0.99
II. Kryžius ir kalavijas: Malda 2:06 $0.99
III. Lietuvos krikštas: Kristaus žodžio sulaukus 4:36 $0.99
III. Lietuvos krikštas: Krikšto giesmė 3:13 $0.99
IV. Baudžiauninkai 3:04 $0.99
V. Raudotinė 1:42 $0.99
VI. Prisikėlimo himnas 3:55 $0.99
Full album $11.99

COPYRIGHT: Site physical purchases and downloads are licensed to you only for personal, noncommercial use.

Go to top

Musicians3