Lauksiu tavęs ateinant

Downloadable Items

Now Playing:
18 Tracks Total
Name Time Price Select Previews
Gaudžia trimitai 1:59 $0.99
Atėjau prie lūšnos 1:47 $0.99
Tėviškėlė 2:15 $0.99
Kur tas šaltinėlis 2:06 $0.99
Lauksiu tavęs ateinant 2:51 $0.99
Lygioj lankelėj 2:36 $0.99
Vakaro daina 3:06 $0.99
Kalniškės mūšis 3:10 $0.99
Sugrįžimas 0:59 $0.99
Daina, daina 1:07 $0.99
Aras 2:55 $0.99
Mes žengiam 1:23 $0.99
Šlama šilko vėjas 2:15 $0.99
Stovi žirgeliai 0:52 $0.99
Anoj pusėj Nemuno 2:23 $0.99
Suaidės vėl laisvės dainos 1:54 $0.99
Subatvakario daina 2:20 $0.99
Full album $11.99

DESCRIPTION

Montrealio vyrų oktetas savo veiklą pradėjo 1968 metais. Visi okteto nariai priklauso Aušros Vartų parapijos chorui. Prie okteto įsteigimo daugiausia pasidarbavo Aušros Vartų parapijos choro vadovas-koordinatorius A. Keblys. Oktetą mokė ir dirigavo ištisą 12 metų muz. M. Roch. 1981 metais vadovavimo pareigas perėmė jaunas muzikas A. Stankevičius ir darbą tęsia toliau. Šiuolaikinio okteto administratoriaus (seniūno) pareigas eina H. Celtorius.

Pradėjęs veiklą oktetas greitai įsigijo gerą vardą ir buvo kviečiamas koncertuoti ne tik Montrealy, bet ir lietuvių tarpe kituose Kanados (Toronto, Ottawa, Hamilton, Subury) bei JAV miestuose (Baltimore, Boston, New York, Rochester, Worcester). Oktetas dažnai rengia koncertus drauge su soliste G. Čapkauskiene. Dauguma Montrealio lietuvių suruoštų minėjimų (vasario 16 d., kariuomenės įkūrimo ir pan.) neapsiena be okteto talkos. Be to, oktetui dažnai tenka talkininkauti ir įvairių organizacijų kaip ir Aušros Vartų parapijos suruoštams renginiams.

Vadovas ir akompaniatorius: Aleksandras Stankevičius
Dabartiniai nariai: (pirma eilė iš kairės) Rytis Bulota, Albinas Urbonas, Aleksandras Stankevičius, Albertas Rusinas, Haroldas Celtorius
(antra eilė iš kairės) Alfonsas Gudas, Vytas Murauskas, Paulius Mališka, Antanas Mickus
Buvusieji nariai: Alfonsas Jankus, Petras Žukauskas, Vincas Kačergius, Donatas Baltrukonis, Vytas Spudulis
Rekordavimas ir mixing: Guy Rhéaume
Viršelis: Ina Varkala
Nuotrauka: Antanas Mickus

 

 

COPYRIGHT: Site physical purchases and downloads are licensed to you only for personal, noncommercial use.

Go to top

Musicians3