Prisikėlė Jis!
 • DESCRIPTION 

  KA-543-RCK1997-30-pctKA-543-PrisikeleJis-1997-20-pct  

  Clevelando Dievo Motinos Parapijos Choras įsisteigė 1982 m. rudenį kaip bažnytinis choras. Nuo pat choro įsteigimo jam vadovauja Rita Čyvaitė-Kliorienė, kuri jau dvidešimt vienerius metus dirba su Clevelando meniniais kolektyvais: Nerijos Lietuvių Studenčių Vokalinis Vienetas (1974-1980 m.), Grandinėlės Ansamblis (1981-1990 m.) ir Šv. Kazimiero Lituanistinė Mokykla (1985- ). R. Kliorienė 1986-88 metais buvo Lietuvių Muzikos Sąjungos pirmininkė. Ji dirigavo VII-toj Išeivijos Dainų Šventėje (1991 m.) ir Pasaulio Lietuvių Dainų Šventėje Lietuvoj (1994 m.). Lietuvos Dainų Šventės Chorų Konkurso metu, ji dalyvavo tarptautinėje žiuri komisijoje, kuri išrinko Lietuvos geriausius chorus.

  Didžiųjų bažnytinių ir tautinių švenčių progomis, Dievo Motinos Parapijos Choras džiugina Clevelando ir apylinkių lietuvius giedojimu Šv. Mišių metu. Neapleidžiant šio įsipareigojimo, choras neapsiriboja vien religinių giesmių giedojimu. Per eilę metų Dievo Motinos choras yra atlikęs įvairiausio pobūdžio koncertus: rimtus religinių, klasikinės muzikos, liaudies ir populiarios muzikos. Daugumai choristų labiausiai prie širdies lieka giesmės ir bažnytinis giedojimas.

  Clevelando Dievo Motinos Choras yra atlikęs koncertus ne vien tik savo jėgomis, bet ir dalyvavęs jungtiniuose choruose, pvz. Lietuvos Krikščionybės Jubiliejaus minėjimuose Romoje, Chicagoje, bei Rochesteryje (1987 m.), ir VII Lietuvių Dainų Šventėje, Chicagoje (1991 m.). Drauge su Toronto Lietuvių Choru "Volungė" yra koncertavęs Toronte ir Clevelande net keturius kartus visokiausiom progom, pvz. Pasaulio Lietuvių IV Kultūros Kongreso metu (1985 m.) ir Cleveland Lietuvių Dienų proga (1990 m.). Taip pat choras yra ne vieną kartą koncertavęs su Rochesterio Lietuvių Bendruomenės choru ir su Lietuviškų Sceninių Liaudies Šokių Ansambliu "Grandinėlė."

  1992 metais Dievo Motinos Choras išleido kalėdinių giesmių kompaktinį diską ir juostelę "Prakartėlėn skubu." Nors tai buvo pirmasis įrašas išvydęs dienos šviesą, choras jau buvo metais anksčiau įrekordavęs 1990 metų velykinį repertuarą, giedotą tais metais Šv. Mišių metu. Dėl įvairių priežasčių šis projektas išleisti velykines giesmes buvo atidėtas, ir besiartinančių Kalėdų proga buvo išleistas kalėdinių giesmių įrašas.

  Choro pažįstamų ir draugų raginami, po penkių metų teikiame klausytojams pirmų rekordavimų pastangų rezultatą -- Velykų giesmių įrašą. Teskamba šios giesmės Jūsų namuose Velykų rytą, o jų aidai teskrieja po visus pasaulio kampus skelbdami garbę prisikėlusiam Kristui.

 • Artist Holiday

Physical items

Name Media Cost Select
Prisikėlė Jis! CD CD $12.99


Downloadable Items

Now Playing:
12 Tracks Total
Name Time Price Select Previews
Velykų giesmė 3:34 $0.99
Prisikėlė Jis! 4:09 $0.99
Psalmė 150 2:45 $0.99
Garbė Dievui aukštybėse 3:08 $0.99
Linksma diena 3:12 $0.99
Pasveikintas būk prisikėlęs 2:43 $0.99
Šventas 1:15 $0.99
Garbė Aukščiausiam 3:55 $0.99
Dievo Avinėli (Govėdas) 2:10 $0.99
Aleliuja! (iš Mesijas) 3:59 $0.99
Digital booklet $0.99
Full album + Digital booklet $9.99

COPYRIGHT: Site physical purchases and downloads are licensed to you only for personal, noncommercial use.

Go to top

Musicians3